Ingen plats för cykelbana i Visby

Vi fick precis svar från Region Gotland, som håller på att bygga en rondell på Visbyleden på Gotland. Ni minns kanske inlägget och den här bilden:

[![Omledning Visby Foto: Johan Malmros](/content/images/2014/03/Omledning-Visby.jpg)](/content/images/2014/03/Omledning-Visby.jpg)Ingen plats för cyklister Foto: Johan Malmros
Nu har alltså svaret kommit på frågan varför det inte samtidigt byggdes en meter extra cykelbana för cyklisterna, som istället hänvisades till en tur runt landsbygden.

Svaret är i korthet ”För att det inte fanns plats”. Region Gotland skriver i sitt svar att de inte disponerar marken bredvid vägen och därför var den där bilomledningen det enda som fick plats:

På den östra sidan går det inte att komma fram oavsett vem som äger marken eftersom hela den disponibla ytan är arbetsområde. På den västra sidan hade vi blivit tvungna att ta delar av koloniområdet i anspråk (med allt vad det inneburit). Vi hade blivit tvungna att bygga ny provisorisk g&c väg från cirkulationen vid Follingboväg och fram till tunneln från Terra Nova.  

Region Gotland omledning

Problemet är alltså att den avstängda cykelbanan ligger på ”fel” sida om länsvägen (den röda streckade linjen på bilden ovan). För att cyklisterna ska kunna nå den korta omledningen (grå heldragen linje) anser Region Gotland att man först måste flytta hela cykelbanan från östra sidan till västra sidan.

Vi tänker att ett alternativ hade varit att lägga en bevakad cykelöverfart precis innan omledningen?

Inte heller att sänka hastigheten och tillåta cykling i blandtrafik på sträckan sågs som ett alternativ hos Region Gotland:

Det är mycket trafik på den här platsen och en stor del som är tungtrafik. Om vi blandat trafiken skulle cyklister och gående behöva korsa länsvägen ytterligare två gånger. Vi är måna om att ingen skall bli ihjälkörd vid denna ombyggnad. Trafikverket som är väghållare har godkänt denna lösning.

Region Gotland skriver också:

Alternativet att göra en g&c väg på den västra sidan och i stället visa in all fordonstrafik inklusive den tunga trafiken på Västra Törnekviar och Trädgårdsgatan var aldrig ett alternativ av förståeliga skäl…

So, i korthet, det fanns ingen plats för annat än motorfordon och blandtrafikskörning är för farlig.

Lyssna också hos Sveriges Radio.