Hur står det till med Cykelplanen? (uppdaterad)

Via Facebookgruppen Cyklistbubblan hittar jag ett kommunalt beslut att göra om en korsning i Stockholm. Enligt ett annat dokument delfinansieras det dessutom av ”Cykelmiljarden”. Jag fastnade för en passage i texten, den här:
AP7hhnB

Så här står det på sidan tre i samma beslut:

Då såväl S:t Eriksgatan som Fleminggatan ingår i Cykelplanens pendlingsnät ingick även att förbättra framkomligheten för  cyklister.

Jag kollar vad Cykelplanen säger om pendlingsnätet:

Cykelfält i innerstaden 1,75 m (3 m vid höga flöden > 15 000 c/d)

Kommunen är alltså på väg att bygga ett pendlingsfält som de vet är för smalt. Jag vet inte hur det ser ut på S:t Eriksgatan, men jag kan tänka mig att det är rätt många som cyklar där. Kanske handlar det om 15,000 cyklar per dag, jag vet inte. I så fall skulle det behöva vara dubbelt så brett.

För er som inte läst planen så har författarna valt att dela in vägnätet i pendlingsstråk, huvudstråk och lokalstråk:

Med klassificeringen som grund har standardnivåer tagits fram för de tre olika typerna av stråk. Dessa nivåer innebär, framför allt för pendlingsstråken, en standardhöjning jämfört med idag vilket kommer att leda till en väsentlig kvalitetshöjning för nytillkomna och nuvarande användare.

Vidare:

Pendlingsstråken utgör ett övergripande cykelvägnät som ska vara till för alla. Bredder och standard möjliggör att cyklister som tar sig fram med olika hastigheter och med olika förutsättningar kan känna sig trygga och säkra.

Trots det och trots att kommunen alltså sagt sig vilja satsa på cykling och slagit fast en plan för det så följer de den alltså inte. Jag frågar trafikborgarrådet Ulla Hamilton och stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö på Twitter. Per svarar:

@KristerIsaksson @Cyklistbloggen Ska kolla på aktuellt ärende. MEN cykelplanen togs enl dokumentet två månader senare.

— perankersjo (@perankersjo) June 16, 2013

Och visst. Det här beslutet togs några månader innan planen slutlig fastställts. Men alla som var med och beslutade visste ju att den var klar och skulle klubbas. Den har varit klar länge, det är därför de kan nämna den i beslutet. En del av beslutsunderlaget handlar ju till och med om att ordna sträckan eftersom Cykelplanen pekat ut den som viktig.

Hur tänkte de? ”Vi kan göra för smala cykelfält för planen är inte klubbad än”? Om de skulle fatta beslutet idag, hur skulle de göra då?

EDIT: Dmitri postade en till i kommentarsfältet. Ett [beslut från i mars](http://insyn.stockholm.se/trn/document/2013-03-14/Dagordning/10/bälsta](https://www.cyklistbloggen.se/content/images/2013/06/bälsta.png)

Även där är kommunen medveten om att den bryter mot cykelplanen. Och även där utgår de från den:

Cykelplan ingår Bällstavägen som ett viktigt pendlingsstråk för cykeltrafiken.

Viktigt pendlingstråk alltså.

Hornsgatan, pendlingsstråk enligt cykelplanen och en av Stockholms mest förorenade gator med dubbdäcksförbud på vintern. Där planeras (men beslut är ännu inte taget) följande förändringar:

En cykelbana i västlig riktning, upp för backen, anläggs med bredden 1,30 meter som ersättning för dagens smala cykelfält (1,0 m)

Enligt cykelplanen ska enkelriktade cykelbanor i pendlingstråken vara minst 2,25 meter breda (3,25 vid höga flöden). 1,30 är alltså rejält smalare.

I motsatt riktning, på södra sidan, breddas cykelfältet från 1,0 till 1,5 meter.

Och ett cykelfält längs pendlingsstråken ska alltså vara minst 1,75 meter (3 meter vid höga flöden)

EDIT: Så här svarar trafikborgarrådet Ulla Hamilton på Twitter:

@Cyklistbloggen @perankersjo http://t.co/1E2z0sHmDa rek läsning på s 17 i cykelplanen.

— Ulla Hamilton (@UllaHamilton) June 17, 2013

S. 17 i Cykelplanen:

De åtgärder som föreslås på de utpekade stråken varierar beroende på var den aktuella länken ligger geografiskt. Det är till exempel inte möjligt att generellt hålla samma önskade bredd i innerstaden som kan skapas i miljöer där utrymmet inte är lika begränsat. En prioritering mellan transportslag kommer att behöva göras i många fall. Det kan bland annat innebära att kantstensparkeringar eller körfält för bilar tas i anspråk för nya, breddade eller säkrade cykelstråk.

Jag tolkade nog den texten som att det går att vara generösare med bredd utanför innerstan, inte som att man kan hålla mindre bredd i innerstan än vad planen faktiskt pekat ut för just innerstan. Texten säger ju inte ”bör” utan ”ska”:

För att uppnå hög kapacitet och trafiksäkerhet ska stråken vara tillräckligt breda så att omcykling och cykling i bredd medges (…)  De ska vara uppdelade i två fält – för att hantera cyklister med olika hastigheter.

Och frågan är hur Hamilton förhåller sig till sista meningen om körfältsanspråk. Hon är sällan särskilt uttömmande i sina svar, Trafikborgarrådet.

Men om man ska våga sig på en gissning vad  framförallt väljer att se i texten, så menar hon att planen säger att ”ska” betyder ”bör” och att måtten är till intet förpliktigande. Planen lämnar alltså öppet för att Hornsgatan får en cykelbana på 1,30 i stället för 2,25. Frågan är då vad den ska vara bra för?