Stolpar bör inte placeras i vägbanan

På tal om fredagens post, så fick vi av vaken läsare tips om Transportstyrelsens remissversion av “Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)” från i höstas. Vi saxar fritt:

Gång- eller cykelbanor bör möbleras på ett sådant sätt att risken minimeras för att fordon och trafikanter stöter i, klämmer sig i eller fastnar i fasta hinder, till exempel belysningsstolpar, vägmärkesstolpar, vägskyddsanordningar, cykelställ och bänkar. Det bör till exempel undvikas att placera stolpar på gång- eller cykelbanan, om det inte är nödvändigt. När det sker bör det finnas markering eller vägskyddsanordning. Stolpar för exempelvis övergångsställe eller hållplats bör placeras nära körbanekanten.

Myndighetstext kan vara jobbig, så vi använder överstrykningspennan för det väsentliga:

Transportstyrelsen jobbar med förbehåll som metod. “Bör till exempel undvikas att placera stolpar på gång- eller cykelbanan, om det inte är nödvändigt”.

“Bör” är vi ju rätt vana vid. När det gäller cykelbanor är det mesta “bör”. De “bör” gå att cykla på. De “bör” gå att ta sig till.

Men, här är en åsikt från cyklande fritidsbloggare: Det är aldrig nödvändigt att ställa stolpar i körbanor, såvida man inte är en person som gillar att folk skadas, allvarligt. De enda tillfällena stolpar kan stå i något körfält överhuvudtaget är om vägbanan inte ska användas, det vill säga om trafiken ska spärras av. Och då ska det markeras upp långt i förväg med “Vägen är avstängd”.

Herreje, när man tvingas läsa sånt här, remissversioner av framtidens styrdokument och inser att lägger vi ihop dokumenten så framträder myndigheternas bild av vad en cykeltrafikmiljö kräver, vilket alltså är “inget alls”. En cykelväg behöver inte vara asfalterad, den behöver inte ens rymma trafiken, det är helt rimligt att den är felskyltad, åtminstone tills någon påpekar det, och det är också rimligt att ställa stolpar i den.

Cykelkultur, svårt det där som sagt.

Läs också: Nollvisionen gäller inte cyklister. : Cyklistbloggen

MEN VAD KAN DET BERO PÅ???