För nästan precis ett år sedan skrev vi om Runda Vägen i Alvik. Det var läsare som uppmärksammat att den var skyltad som cykelväg, men också enkelriktad.

Foto: Jon JogensjöFoto: Jon Jogensjö.

Det var helt enkelt rätt förvirrande, som så ofta i cykeltrafiken.Skälet till förvirringen var att kommunen planerat att komplettera det regionala cykelstråket för att binda ihop söderort med västerort. Allt var klart, cykelskyltarna hade börjat sättas upp, men sedan blev det stopp.

RundavägenstråkDen saknade röda länken i det regionala cykelstråket.

Och stopp har det varit sedan dess. Men, skälet var att boende på vägen hade synpunkter och det ska självklart beakas (läs mer: Röster från Runda vägen). Samråd skedde alltså med boende i höstas och i veckan fattade Trafiknämnden beslut om att göra klart cykelvägen. Så här säger Trafikkontoret i ett tjänsteutlåtande:

I korthet är kontorets svar att ett cykelstråk avses skapas genom att Runda vägen på delen mellan Terrassvägen och Ekstigen får ändrad trafikreglering. Kontoret har utrett ärendet enligt de rutiner som normalt tillämpas, men ärendet har ägnats mer tid och uppmärksamhet än vanligt. Det har också inneburit att´föreslagna åtgärder setts över flera gånger som inneburit att mindre revideringar också gjorts i föreslagen utformning, bland annat till följd av inkomna önskemål från boende utmed Runda vägen.

Och de förändringar mot förra årets förslag sammanfattas:

Istället för förbud mot infart regleras gatan med motortrafik förbjuden. För att ytterligare uppnå en god trafiksäkerhet och tillgodose de boendes önskemål målas också skyddsområde framför de fastighetsutfarter där behov finns. Målningen kommer att minska viljan att cykla för nära in- och utfarter till angränsande bostadsbebyggelse. I korsningen vid Ekstigen leds cyklarna bakom en ny refug som skapas genom en hörnavskärning.

Så, klart alltså och de räknar med att stråket blir färdigt under sommaren.

Läs hela ärendet här (PDF)