Vi har tänkt skriva om den nya regionala cykelplanen för Region Stockholm, men inte riktigt fått till tid. Så nu gör vi så att vi försöker beta av den allteftersom, snarare än att klämma ur oss ett megainlägg om alltihopan.

Från Region Stockholm

Men först, den mest intressanta passagen i den regionala cykelplanen hittar man inte i själva planen, utan i "Vägledningen" till själva planen.

Och låt oss först reda ut kontexten: Vi pratar alltså om det regionala cykelstråket, regionens motsvarighet till motortrafikens motorvägar alltså.

Där står det att läsa:

"Om cykelbanan anläggs intill en gångbana är det också viktigt att tillräckligt utrymme planeras för gångtrafikanter, med minst 1,8 meters bredd enligt Boverkets rekommendationer. Vid låga gångflöden kan gångbana användas som omkörningsfil vilket innebär att det totala utrymmesbehovet för gång- och cykelbana kan minskas (se följande tabell). Detta förutsätter dock att separeringen mellan cykelbana och gångbana tillåter en enkel passage, det vill säga att den utgörs av målad linje, gatsten eller ränndal utan kanter eller höjdskillnader"

Läs det långsamt igen. Om cykelbanan ligger intill en gångbana där det inte går så många, ja då kan man bygga smalare cykelbana eftersom cyklisterna kan använda gångbanan som omkörningsfil. Igen, inte en liten byaväg, utan vi pratar om det regionala cykelvägnätet.

Ja, detta kommer leda till minskade konflikter i trafiken (<<<— OBS! Dryg sarkasm!).

Inte heldraget?

Men. Vi kanske missar något här - kanske är den vita linje som målas på samtliga gång/cykelbanor något annat än den vita linje som trafikförordningen avser. Nämligen tredje kapitlet:

11 §   Ett fordon får inte med något hjul föras på ett spärrområde eller över en heldragen linje.

Annars skulle det betyda att den regionala cykelplanen bygger på att cyklisterna inte bara ska ge sig in på gångbanor, utan dessutom ska bryta mot lagen.

EDIT: Fler lagbrott! Inser nu att man också som cyklist förväntas korsa heldraget och köra om medcyklister på höger sida. Det är förbjudet.

31 §   Omkörning skall ske till vänster utom i de fall som avses i 7 § fjärde stycket.

Är det verkligen helt genomtänkt?