I en rapport från Stockholms Handelskammare konstateras att den genomsnittlige Stockholmaren pendlar i snitt 6,4 arbetsveckor om året. Det är sammanlagt längre tid än de flesta har semester per år. Källan till uträkningen är en färsk rapport. Utbyggd T-bana är lösningen, menar Handelskammaren.
Vi har ett annat förslag.

I en rapport från Stockholms Handelskammare konstateras att den genomsnittlige Stockholmaren pendlar i snitt 6,4 arbetsveckor om året. Det är sammanlagt längre tid än de flesta har semester.

I rapporten, med namnet Trafiklösningar för ett växande Stockholmkonstaterar Stockholms Handelskammare att transportinfrastrukturen i Stockholm inte byggts ut i den takt som skulle behövas för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Man pratar till och med om 40 år av underinvesteringar. Det låter, ur cyklingssynpunkt och med tanke på att Holland skapat ett fantastiskt cykelklimat på den tiden, inte orimligt.

Lösningen är först och främst att bygga ut T-banan.

Handelskammaren anser att utbyggnaden av tunnelbanan är denviktigaste framtidssatsningen för att Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och vara attraktiv. Det skulle också avlasta vägnätet och öka kapaciteten för övrig trafik.

Handelskammarens lösning. Foto: CB Du Rietz, CC BY-NC-SA

Det är klart att t-banan sväljer avgjort mest trafikanter, så det känns logiskt. Man kan undra lite över kostnaden för t-bana vs cykelbana och kostnaden per resenär. Men vi vet ju att cykeln är snabbare än bilen i innerstaden, vad säger då Handelskammaren om cykling som pendlingsalternativ?

Cykeln ger frihet och framkomlighet. Antalet cyklister till och från innerstaden har ökat från 20 000 år 1995 till nästan 50 000 år 2010. Variationerna är stora med årstider och väder, även om allt fler cyklar året runt. Det handlar dock fortfarande om mycket små trafikmängder jämfört med bil och kollektivtrafik.

Att det handlar om små trafikmängder jämfört med bil och kollektivtrafik stämmer, men även där anser vi att det är en följd av den usla infrastrukturen. Build it, and they will come.

Vidare fortsätter Handelskammaren:

Ökat utrymme för cyklar i trafikmiljön innebär att det ändå måste finnas plats för cyklisterna när de väljer andra transportslag. En cykel tar mindre plats än en bil men mer plats än en kollektivresenär, inte minst genom att cykeltrafiken också genererar behov av uppställningsplatser för cyklar. Därför är det tveksamt om utbyggnad av cykelbanor och cykelparkeringar innebär ett maximalt utnyttjande av trafikytorna.

Om vi ser till dagens trafiksituation kan man ställa sig lite frågande till om man över huvud taget använder trafikytorna på något vettigt sätt.

Dock får cyklisterna ett styvmoderligt medgivande i sista cykel-stycket i rapporten.

Eftersom efterfrågan finns och trängseln tidvis är stor på vissa cykelbanor torde det ändå vara en rimlig prioritering att bygga ut cykelbanenätet. Däremot bör det göras noggranna överväganden vilka ytor som ska användas till detta.

När det kommer till sammanfattningen av rapporten vill Cyklistbloggen å det starkaste rekommendera mer prioritet på cykelframkomligheten. I annat ställer vi oss bakom Handelskammaren och ser tuffa ut när de sammanfattar situationen så här:

Det krävs en genomtänkt strategi när det gäller transportinfrastrukturen. Myndigheterna måste räkna med fortsatt befolkningsökning och ökat behov av rörlighet och bostadsbyggande i Stockholmsregionen och omgivande län. En tydligare koppling mellan bostadsbyggande och utbyggd infrastruktur måste till, framför allt när det gäller kollektivtrafik. För att det ska bli möjligt att driva igenom krävs stärkt beslutskraft på regional nivå.

Ekvationen är väl annars solklar? Cyklar du spenderar du mindre tid på pendling och får motion på köpet. Dessutom har vi inte pratat miljö ännu. ‘nuff said.

Läs hela rapporten hos Handelskammaren (PDF, 2.8 MB)

DN.se skrev också.