I en rapport från Stockholms Handelskammare konstateras att den genomsnittlige Stockholmaren pendlar i snitt 6,4 arbetsveckor om året. Det är sammanlagt längre tid än de flesta har semester per år. Källan till uträkningen är en färsk rapport. Utbyggd T-bana är lösningen, menar Handelskammaren.
Vi har ett annat förslag.

I en rapport från Stockholms Handelskammare konstateras att den genomsnittlige Stockholmaren pendlar i snitt 6,4 arbetsveckor om året. Det är sammanlagt längre tid än de flesta har semester.

I rapporten, med namnet Trafiklösningar för ett växande Stockholmkonstaterar Stockholms Handelskammare att transportinfrastrukturen i Stockholm inte byggts ut i den takt som skulle behövas för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Man pratar till och med om 40 år av underinvesteringar. Det låter, ur cyklingssynpunkt och med tanke på att Holland skapat ett fantastiskt cykelklimat på den tiden, inte orimligt.

Lösningen är först och främst att bygga ut T-banan.

Handelskammaren anser att utbyggnaden av tunnelbanan är den
viktigaste framtidssatsningen för att Stockholm ska kunna fortsätta att
utvecklas och vara attraktiv. Det skulle också avlasta vägnätet och öka
kapaciteten för övrig trafik.

[![](/content/images/2012/05/Stockholm-Subway.jpg "Stockholm Subway")](http://www.flickr.com/photos/cbdurietz/6976657918/)Handelskammarens lösning. Foto: CB Du Rietz, CC BY-NC-SA
Det är klart att t-banan sväljer avgjort mest trafikanter, så det känns logiskt. Man kan undra lite över [kostnaden för t-bana vs cykelbana](https://www.cyklistbloggen.se/2012/03/infrastruktur-sa-langt-racker-en-miljard/ "Infrastruktur: så långt räcker en miljard") och kostnaden per resenär. Men vi vet ju att [cykeln är snabbare än bilen i innerstaden](https://www.cyklistbloggen.se/2012/05/det-gar-fortare-pa-cykel-dubbelt-sa-fort/ "Det går fortare på cykel. Dubbelt så fort."), vad säger då Handelskammaren om cykling som pendlingsalternativ?

Cykeln ger frihet och framkomlighet. Antalet
cyklister till och från innerstaden har ökat från
20 000 år 1995 till nästan 50 000 år 2010. Variationerna
är stora med årstider och väder, även om
allt fler cyklar året runt. Det handlar dock fortfarande
om mycket små trafikmängder jämfört med
bil och kollektivtrafik.

Att det handlar om små trafikmängder jämfört med bil och kollektivtrafik stämmer, men även där anser vi att det är en följd av den usla infrastrukturen. Build it, and they will come.

Vidare fortsätter Handelskammaren:

Ökat utrymme för cyklar i trafikmiljön innebär
att det ändå måste finnas plats för cyklisterna när
de väljer andra transportslag. En cykel tar mindre
plats än en bil men mer plats än en kollektivresenär,
inte minst genom att cykeltrafiken också
genererar behov av uppställningsplatser för cyklar.
Därför är det tveksamt om utbyggnad av cykelbanor och cykelparkeringar innebär ett maximalt
utnyttjande av trafikytorna.

Om vi ser till dagens trafiksituation kan man ställa sig lite frågande till om man över huvud taget använder trafikytorna på något vettigt sätt.

Dock får cyklisterna ett styvmoderligt medgivande i sista cykel-stycket i rapporten.

Eftersom efterfrågan finns och trängseln tidvis
är stor på vissa cykelbanor torde det ändå vara en
rimlig prioritering att bygga ut cykelbanenätet.
Däremot bör det göras noggranna överväganden
vilka ytor som ska användas till detta.

När det kommer till sammanfattningen av rapporten vill Cyklistbloggen å det starkaste rekommendera mer prioritet på cykelframkomligheten. I annat ställer vi oss bakom Handelskammaren och ser tuffa ut när de sammanfattar situationen så här:

Det krävs en genomtänkt strategi när det gäller transportinfrastrukturen.
Myndigheterna måste räkna med fortsatt befolkningsökning
och ökat behov av rörlighet och bostadsbyggande i
Stockholmsregionen och omgivande län. En tydligare koppling
mellan bostadsbyggande och utbyggd infrastruktur måste till,
framför allt när det gäller kollektivtrafik. För att det ska bli möjligt
att driva igenom krävs stärkt beslutskraft på regional nivå.

Ekvationen är väl annars solklar? Cyklar du spenderar du mindre tid på pendling och får motion på köpet. Dessutom har vi inte pratat miljö ännu. ‘nuff said.

Läs hela rapporten hos Handelskammaren (PDF, 2.8 MB)

DN.se skrev också.