Inte fler olyckor med fler cyklister

Inte fler olyckor med fler cyklister

När Cyklistbloggen har mycket på arbetsbordet är vi inte främmande för att agera pressreleaseplats för kommunen. Här kommer därför direkt från senaste Trafiknämndsprotokollet viktig information till Stockholms cyklister.

Vi börjar med att cyklingen i kommunen ökar, samtidigt som olycksstatistiken inte verkar göra samma sak. Citerat rakt av:

Cykelutvecklingen

De senaste årens satsningar börjar nu ge effekt. Trafikkontorets mätningar visar på en långsiktigt uppåtgående trend för cyklingen i Stockholms stad. De senaste 15 åren har antalet cykelpassager i innerstadssnittet ökat med 98 %. Data från 2020 års årliga manuella räkningar håller på att sammanställas, men mycket tyder på att den långsiktiga trenden med ökad cykeltrafik fortsätter och förstärks. Av den tillgängliga olycksstatistiken går det inte att utläsa att utvecklingen av antalet omkomna och allvarligt skadade i cykelolyckor skulle följa ökningen av cykelflödena.

Trots att inga popup-banor gjorts har också cyklingen ökat under covidperioden.

Covid!

Efter en nedgång i mitten av mars 2020 i samband med uppmaningen att jobba hemma ökade cykeltrafiken igen, och cykelflödena låg under april och början av maj överlag på samma nivåer som de senaste två åren, trots omfattande hemarbete. Det faktum att många stockholmare arbetade hemma under våren tyder på att en betydande del av den uppmätta cykeltrafiken består av ”nya” trafikanter och resor. Här finns sannolikt både en ökad fritidscykling och tidigare kollektivtrafikresenärer. Cykeltrafiken på helger ligger generellt högre än tidigare år.

Uppdaterad Cykelplan?

Det här är ju lite spännande. Det är nu åtta år sedan kommunens cykelplan fastställdes. Är det kanske en ny reviderad version på gång?

Trafikkontoret kommer under året att genomföra de uppdrag och aktiviteter som är utpekade i budget för 2020, samt fortsätta arbetet med pågående uppdrag. Bland annat avser kontoret slutföra den översyn av stadens cykelplan som inleddes 2018, och genomföra ett testprojekt för infärgade cykelbanor på utvald plats i staden.

Och så ett gäng nybyggen:

Cykelbron till Tegelbacken

Kanske blir det en ny bro?

Arbetet med att utreda en cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken redovisades till trafiknämnden 2017- 06-15. Utredningsbeslut fattades om att det fortsatta arbetet sker i två delar. En breddning av kajen utmed Riddarholmskanalen utreds genom projekt Cykel Riddarholmskanalen. Vidare utreds alternativet med pontonbro intill Centralbron väster om Strömsborg vidare, parallellt med alternativet med breddad cykelbana på Vasabron.

Alternativ till Götgatan?

Det verkar också som att kommunen tittar på bättre lösningar för cyklister som ska till Slussen. Idag går ju all trafik över Götgatsbacken och gågatan där.

Utredning av möjligheten att förbättra framkomligheten för cyklister i relationen mellan Folkungagatan och Slussen. Hänsyn tas till såväl cyklisters som gåendes framkomlighet och säkerhet. Konsekvenser för andra trafikslag och funktioner tydliggörs. Budgetuppdrag 2017. inriktningsbeslut planeras under 2020.

När vi får tid ska vi göra ett noggrannare jobb med att läsa igenom. Men för er som vill göra jobbet själva, finns protokollet att läsa här.

Toppbild: Random möte, Pikist