Hur fort är "fort"? Hur fort är "fri fart"?

Varje gång cyklisters hastighet kommer upp i en artikel, ett reportage, eller i ett inlägg i sociala medier, brukar det snabbt komma fram att för cyklister på cykelbana finns ingen egentlig hastighetsbegränsning. Ligger cykelvägen intill annan väg så gäller den vägens hastighet, men annars är det bara att blåsa på.

Men stämmer det? Är cykelvägar Autobahn om det inte finns någon annan väg i närheten? Nope. Det finns regler som begränsar cyklisters fart på fristående cykelvägar.

Men först, det här kan låta som en schimär. Hur fort kan en cyklist cykla liksom? Det är väl få som håller mer än 30 km/h, alltså den hastighet som i motorfordonstrafiken anses som så långsam att den är rimlig utanför skolor och på platser där småbarn rör sig.

Men så är det faktiskt inte. Det går förvånansvärt lätt även för oss småslöa vardagscyklister att komma upp i 35-40, mitt eget rekord med trehjulig Nihola är 55 km/h, låt vara i nedförsbacke och på jämnt underlag. Det kan alltså vara relevant för cyklister att ha koll på vad som gäller. Så nu har vi dubbelkollat med Transportstyrelsen.

App, app, inte snabbare än 50 i stan! Foto: Tim Simpson /Flickr CC-BY-SA 2.0

Och det är förhållandevis enkelt, förutom när man blandar in fotgängare. Vi börjar med det lätta:

  1. På vanlig väg råder vägens hastighetsbegränsning. Cyklar du bland bilar har du samma regler som all övrig trafik att förhålla dig till. Det gäller också, självklart, i cykelfält – som juridiskt räknas som vilket körfält som helst.
  2. På ”cykelbana” intill hastighetsreglerad väg gäller samma hastighetsgräns för cykelvägen. Är det 30 på vägen bredvid, gäller alltså 30.
  3. På fristående ”cykelbana” utan skyltad hastighet gäller fri fart. Men den ”fria” farten begränsas av trafikförordningens 3 kapitel §17:

17 § Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.
Utom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen (bashastighet).

Så, i städerna gäller i normalfallet 50 km/h, på cykelvägarna utanför städerna 70.

Sedan kommer det för cyklister lite krångligare scenariot:

  1. På kombinerad gång- cykelväg, så kallad ”g/c-bana”, gäller dels samma sak som i punkt 3. Men, sedan gäller också alltid Trafikförordningens 3 kap, 14§:

Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

och grundbestämmelserna i andra kapitlet första paragrafen:

1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.

De här gäller ju alltid och all trafik. Men, när det gäller cykeltrafiken så har vi ju egenheten att vi ofta inte cyklar på egna vägar. Ofta är vägen också gångväg. Det här tolkas oerhört olika av olika instanser. Enskilda polismän har till exempel uttalat att de anser att det betyder att cyklister aldrig kan hålla högre hastighet än gångfart, som de specificerar till 7km/h.

Vi skulle säga att det förmodligen skulle vara en domstols tolkning också om det gäller g/c-bana där det saknas separation mellan trafikslagen. Men att separerad gång- och cykelväg i princip är att betrakta som fristående, så länge man i övrigt iakttar andra kapitlets grundbestämmelser.

Så, nu vet vi. Notera också att det finns förslag på att sänka bashastigheten i tätort till 40 km/h.

Läs mer i Trafikförordningen.