Cykelutredaren föreslår att fordon får väjningsplikt för cyklister som korsar vägen från cykelöverfarter. En ”cykelöverfart” definieras idag som:

en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering. En cykelöverfart är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad.

Idag ska cyklister stanna för all korsande trafik när vi kör från cykelbana ut eller över blandtrafikväg. Till skillnad från fotgängare som har zebralagen som säger att bilister alltid ska lämna företräde alltså.

Redan ordet ”cykelöverfart” visar hur lagstiftaren ser på cykelvägen i förhållande till vägen där bilisterna kör. Bilistvägen kallas ju inte ”bilöverfart” när den korsar en cykelväg. Eftersom bilismen är normen utifrån vilket allt annat mäts.

[![](/content/images/2012/11/cykelöverfart.png "cykelöverfart")](/content/images/2012/11/cykelöverfart.png)Egentligen en korsning
 

Cykelvägen är helt enkelt inte en del i trafiken, utan något som ska köra över den. Det känns ju mindre modernt och jag tycker kanske att en cykelutredare som författar en utredning med titeln ”Ökad och säkrare cykling –en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv” och som uttryckligen skriver att:

Cyklingen bör alltså vara en del av helheten och behandlas likvärdigt med andra transportsätt

borde ha sett det. Om cykling ska vara likvärdigt med övriga transportsätt, bör rimligtvis även cyklisters vägar vara likvärdiga övriga vägtyper. Vilket skulle göra ”cykelöverfarterna” till det de i praktiken är, nämligen korsningar och därmed hade utredaren haft en jätteenkel uppgift: Föreslå att högerregeln gäller. Glasklart, samma regler för alla och något som verkligen visar att cykling är ett likvärdigt transportsätt med alla andra.

Det som talar emot ett jämställande av trafikantslagen är möjligtvis att cyklister är ”oskyddade trafikanter”, precis som fotgängarna. Vilket skulle motivera ett starkare skydd i form av bilisternas väjningsplikt vid platser där cykelväg korsar blandtrafiksväg.

Alternativet hade ju då varit att bara jämställa ”överfarten” med ett övergångsställe och föreslå att bilister får samma väjningsplikt för både fotgängare som för cyklist. Alltså låta zebralagen omfatta även cyklister.

Men istället väljer utredaren att vattna ur förslaget. Han föreslår väjningsplikten bara kommer gälla om ”överfarten” först anpassats så att fordonens hastighet inte överskrider 30 km/h. Det låter ju bra, låg hastighet är ju säkrare.

Då kan det vara värt att göra en återblick till vad som faktiskt hände när zebralagen infördes, alltså väjningsplikten för bilister vid övergångsställen. Då tog kommunerna bort 20-25% av alla övergångsställen, och borttaganden pågår fortfarande, något vi skrivit om här på bloggen flera gånger.

[![](/content/images/2012/11/övergångsställe-2-1024x879.jpg "övergångsställe (2)")](/content/images/2012/11/övergångsställe-2.jpg)Snart även cykelöverfarternas öde?
 

Det finns inget som tyder på att något annat kommer ske för cykelöverfarter, tvärtom. Att säkra hastigheten till 30 km/h kommer kosta pengar (3 miljarder enligt den expert, Lars Ahlman, utredningen pratat med).  När Transportstyrelsen la exakt samma förslag 2009, skrev DN så här:

– Det är ganska självklart att många överfarter försvinner. Vi har åtminstone 1 000 i Stockholm. Att lägga ned tiotusentals kronor på vart och ett har staden inte råd med, säger Krister Isaksson, trafikplanerare på trafikkontoret.

Så, i praktiken är det oerhört få cykelöverfarter som kommer omfattas av väjningspliktsregeln.

Ett tredje alternativ vore att staten sköt till pengar för att se till att kommunernas budgetar inte resulterar i att det blir sämre för cyklister med borttagna överfarter, istället för bättre. Men det tycker utredaren är onödigt.

(Tilläggas kan att Lars Ahlman, som tillfrågades som expert av utredningen, tycker att säkrandet av cykelöverfarter ska bekostas av staten, inte kommunerna, för att snabbt få genomslag på regeländringen)

Läs övriga inlägg om cykelutredningen

Läs om cykelöverfartsreglerna idag (PDF-länk)