Snart blir det ytterligare lite sämre när cyklister ska korsa vägar.

Snart blir det ytterligare lite sämre när cyklister ska korsa vägar.

I höst ändras reglerna för vad en "cykelpassage" är. Idag är det i princip "ställen där cyklar passerar", alltså där cykelbanor leds ut i korsning med vanlig väg. Men efter 15 oktober måste en cykelpassage vara försedd med vägmarkering. Och det här gör det betydligt farligare, framförallt för unga, oerfarna cyklister.

Reglerna som de ser ut idag

Stockholms närförorter och förorter är nerlusade med cykelbanor som korsar andra vägar och idag innebär det att cyklisterna kör ut på en "cykelpassage". Den behöver inte märkas ut på något särskilt sätt alls. Det betyder att bilar inte får stanna eller parkera vid dem. Så här står det i Trafikförordningen, 3kap:

53 § Ett fordon får inte stannas eller parkeras 1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett  övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.

Det är för att göra det säkert för korsande cyklister och fotgängare. Målet är att det ska gå att komma fram, att bilar inte parkerar igen cykelvägen , men också att cyklister och fotgängare inte ska behöva gå mellan parkerade bilar som skymmer sikten när de tar sig ut på vägen. Annars en farlig trafiksituation, särskilt för barn som helt försvinner mellan de stillastående bilarna.

Efter 15 oktober så krävs alltså vägmålning för att den här regeln ska gälla cykelbanor. Men cykelvägarna ligger ju kvar där de ligger. Omarkerade. Som en del av barn och ungas skolväg. Så här kan det se ut:

Foto: Krister Isaksson/Bicycling.se

Fundera över hur lätt det blir för cyklister att ta sig ut mellan tätt parkerade bilar men också hur väl de syns när de ska försöka ta sig över gatan.

Kvar i Trafikförordningen finns nu bara betydligt luddigare 3 kap:

47 § Ett fordon får inte stannas eller parkeras 1. på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs,

Vi funderade lite på om 53§:s tredje punkt eventuellt ändå skulle gälla. Den säger att bilar inte får stanna eller parkera:

"3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana,"

Och i de här fallen korsar ju trafik från cykelbana vägen. Men i bakhuvudet hade vi ändå tanken att cykelbanor aldrig korsar vägar om det inte är övertydligt utformat så.

Vi dubbelkollade med Transportstyrelsen och bifogade Erik Stigells bild på en klassisk skolvägssituation:

Foto: Erik Stigell
Svar: Om nu väghållarna vill att dagens omärkta cykelpassager ska gälla även efter 2018-10-15 så har de mycket att måla.
Om nu den bifogade bilden/platsen ser likadan ut efter 2018-10-15 så är det ingen cykelpassage utan då gäller Trf 3:47§.Trf 3:53 kan inte användas om inte M16 finns på platsen.
Nej det räknas inte som en korsande cykelbana vare sig den är upphöjd  eller på annat sätt "obruten", den som styr är kommunens detaljplan, där  ska det tydligt framgå vart/hur en cykelbana går. En cykelbana korsar generellt inte en väg/gata men som sagt detaljplanen talar om vad det är.

Det är alltså som vi befarade, när de nya reglerna införs om en månad upphör det här skyddet för trafikanter på cykelbanor. Korsningen, som det i praktiken är, blir istället ytterligare en parkeringsplats.

Så,  nu är frågan, är Sveriges kommuner redo med målarfärg för att börja återskapa alla dessa cykelpassager som upphör att vara cykelpassager 15 oktober? Ofta längs barns skolväg. Vi minns ju införandet av cykelöverfart, ett sätt att göra det säkrare och mer framkomligt för cyklister. Som i praktiken gjorde det lite sämre och mindre framkomligt eftersom så få anlades.

Vi gissar att baktanken med den här ändringen är att göra det lite säkrare för cyklister. Genom att passager märks ut så blir de tydligare och synligare. Men precis som med cykelöverfart bygger det ju på att de faktiskt anpassas efter de nya reglerna. Och där är alltså frågan om det kommer ske.

Tipstack till Erik Stigell