Trafiksäkrat?

Vi berättade tidigare att chefskonsulent Åke Qvarnström från NTF i Jönköping menar att det finns för många övergångsställen i Jönköping och att fotgängarna har största ansvaret för att se till att inga olyckor sker vid dem.

Jag tyckte det var lite märkligt att en trafiksäkerhetsorganisation lägger allt ansvar på de oskyddade trafikanterna och dessutom tycks tycka att det är bra att fotgängarna upplever osäkerhet i trafiken.

Därför frågade jag NTF:s kommunikationsansvarige Rickard Cosini att utveckla vad NTF tycker. Det här är svaret:

Som du själv har sett gick vi ut med ett förtydligande den 1 februari 2011 som berör övergångställen och NTF:s ståndpunkt. Ståndpunkten har i sak inte förändrats. Det handlar naturligtvis om att tillhandahålla en så säkert trafikmiljö som möjligt för både oskyddade trafikanter och bilister i transportsystemet.

Artikeln i Jönköpingsposten lyfter problematiken kring ett för dåligt samspel mellan trafikantgrupper men är även tydlig med att en översyn behövs. Huruvida det i ett enskilt fall är rätt eller fel att ta bort ett övergångställe går inte att svara på. Om den som satte rubriken, vilket inte alltid är samma person som skriver artikeln hade lagt till ordet osäkra så hade rubriken istället läst, NTF: För många osäkra övergångsställen.

Man bör ha klart för sig att ett övergångsställe i sig inte är en trafiksäkerhetsåtgärd utan en framkomlighetsåtgärd, dvs ett ställe där man prioriterar fotgängartrafik. För att göra ett övergångsställe säkert kan man utforma trafikmiljön på ett sätt så att olyckorna minskar samt blir mindre allvarliga om de ändå inträffar. Signalreglering är ett sätt att få trafikantgrupperna separerade. Hastighetsdämpande åtgärder i form av gupp och nedsatt hastighetsgräns minskar både antalet olyckor och allvarlighetsgraden på de olyckor som inträffar.

En del av de här åtgärderna kostar naturligtvis en hel del pengar så det blir självklart så att man inte kan bygga om alla övergångsställen i en kommun samtidigt. Ett obevakat övergångsställe som inte är hastighetssäkrat är inte bra ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Bedömer man att ett övergångsställe är motiverat av framkomlighetsskäl så bör man också se till att det är hastighetssäkrat. Om det inte finns skäl att ha ett övergångsställe av framkomlighetsskäl så kan det mycket väl vara så att det är bättre att ta bort det än att ha kvar ett obevakat övergångsställe. Att man ute i kommunerna ser över sina övergångsställen för att göra trafikmiljön säkrare är i grunden bra men naturligtvis bör man göra det på ett sätt som inte hindrar framkomligheten för fotgängare.

Det här är ju en bit ifrån Åke Qvarnströms uttalanden och skälet till att Jönköpingspostens redigerare inte la till ordet ”osäkra” i rubriken är såklart att det inte fanns täckning för det i texten. Qvarnström gjorde nämligen aldrig den distinktionen, han var tvärtom rätt tydlig med att han ville se färre övergångsställen generellt.

Jag undrade om det kanske var så att NTF i Jönköping hade en annan åsikt än NTF riks, kanske är det så att de regionala kontoren har egna inställningar? Cosini svarade mig lakoniskt:

NTF Jönköpings län har inte någon avvikande åsikt.

Så då vet vi. NTF’s ståndpunkt är att övergångsställen behövs och att de ska vara trafiksäkrade. Översyn av övergångsställena ska inte gå ut över framkomligheten för fotgängare.

FOTNOT: Klostergatan i Jönköping har 12 övergångsställen på en sträcka på ungefär 1,3 kilometer. Som jämförelse har Linnégatan Stockholm 23 övergångsställen på motsvarande sträcka, Sveavägen har 17.