När jag var liten tog jag mig till skolan själv. I början gick jag, i tvåan-trean fick jag sedan äntligen min treväxlade DBS-cykel som tog mig till och från skolan i Ystad, därefter flera år i Täby . Jag minns fortfarande i kroppen vägen.

Idag cyklar och går färre än någonsin. Förra året gjorde Trafikanalys en… analys och skrev:

– En förändring är att barn och unga cyklar drygt 40 procent kortare och skolresorna på cykel har blivit 48 procent färre, fortsätter Tom Petersen.

Vägverket, nuvarande Trafikverket publicerade statistik för hur många barn som tar sig själva till skolan 2009. Det har gått ner, och den stora minskningen har kommit på 2000-talet:

1981 94%

2000 77%

2003 67%

2009 47%

Samtidigt skjutsas det som aldrig förr, i bil.

Det är många som behöver bilen och som behöver skjutsa till skolan. Alla kan inte gå eller cykla. Men frågan man kan ställa sig är hur många? Om 94% av barnen tog sig själva till skolan 1981, mot 47% 2009, beror det på att samhället förändrats så att bilen behövs mer, eller är det föräldrar som organiserat sitt liv så det blir mer bilberoende?

Fler bilar skapar nya problem

En kollega till mig berättar att trafiksituationen kring hennes barns skola har tagits upp på varje föräldramöte hon varit på. Jag läser ur några av infobladen som kom i höstas:

Information från skolledningen om trafiken:

Vi vädjar att man kör varsamt runt skolans område, att man inte blockerar vägar, övergångsställen etc.

Vid nya skolan finns en nedfart direkt från vägen, där råder parkering förbjuden. Endast transporter till skolans kök får köra där. När bilar ställer sig längs matsalen, trots förbudet blockeras mattransporter till skolan vilket genererar i eleverna får mat senare på dagen.

(…)

Vädjar att alla respekterar och håller sig till trafikreglerna som finns. Vid gamla skolan – drottshallen, finns en passage för eleverna som ska parkera cykeln vid cykelstället längre in. Här råder det trafikkaos, eftersom flera kör in sin bil och backar sedan ut. Denna infart är endast till för förskolans leveranser och parkering för rörelsehindrade, inga andra bilar får köra in där.

Och sedan i februari i år:

Olycka vid morgonlämning!

En olycka inträffade under förra veckan då en bil körde på en elev som cyklade vid infarten till gamla skolan. Vi på skolan vill uppmana alla föräldrar som lämnar barn med bil att vara ytterst försiktiga vid lämningen på morgonen. Vi har fortfarande stora problem med trafiken vid infarterna till gamla och nya skolan.

2013 gjorde SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, en undersökning om varför föräldrar skjutsar sina barn till skolan. De skriver:

De sammantaget viktigaste anledningarna till att skjutsa är att det är mest praktiskt för familjen och att föräldrarna anser att skolvägen är farlig.

[![Screen Shot 04-03-16 at 12.Screen Shot 04-03-16 at 12.16 PMse/content/images/2016/04/Screen-Shot-04-03-16-at-12.16-PM.png)
Källa: MHF

Föräldrarna är farligast

2014 frågade försäkringsbolaget IF över åttahundra grundskolerektorer om trafiksäkerheten kring deras skolor. Resultatet var nedslående:

Det största problemet och den största trafikrisken, enligt drygt hälften av de tillfrågade rektorerna, är föräldrar som lämnar sina barn med bil i skolan. Och det skapar en ond cirkel. När trafiken blir farligare väljer fler att skjutsa sina barn i stället för att promenera eller cykla.

Vägen är farlig alltså skjutsar jag. Och då blir vägen farlig.

Allt-fler-f--r--ldrar

NA 2012

Det här är också något polisen tagit fasta på. Därför har de vid varje skolstart speciell bevakning runt skolor:

– Alltför många kör för fort förbi skolor, och ofta är det föräldrarna själva som kör för fort. För att minska antalet döda och svårt skadade måste hastighetsöverträdelserna bli färre, även i tätorten, säger Mats Östman, poliskommissarie chef trafiksektionen, Region Mitt.

Det finns alltså flera skäl till att sluta skjutsa barn i bil. Det minskar trafikfaran. Det ökar hälsan hos barnen. Det är bra för miljön. Men det finns andra vinster.

Screen-Shot-04-03-16-at-11.12-AM

FrånTrafikverket

Barn som skjutsas hittar inte

Trafikforskaren Bruce Appleyard lät barn som skjutsades i bil beskriva med papper och penna hur deras kvarter såg ut och hängde ihop:

Children who had a “windshield perspective” from being driven everywhere weren’t able to accurately draw how the streets in their community connected, whereas children who walked or biked to get around produced detailed and highly accurate maps of their neighborhood street network.

Barn som skjutsats med bil överallt och hade fått ett ”vindruteperspektiv”, kunde inte beskriva hur vägarna i deras områden hängde ihop, medan barn som gick eller cyklade gjorde detaljerade och exakta kartor över grannkvarterens vägar.

Han sammanfattar:

In sum, as exposure to auto traffic volumes and speed decreases, a child’s sense of threat goes down, and his/her ability to establish a richer connection and appreciation for the community rises.

När de utsätts för mindre mängd biltrafik och när hastigheterna går ner, minskar barnens känsla av hot och hans/hennes möjlighet att förstå och uppskatta sin omgivning ökar.

Och precis som i Sverige delades rädslan av föräldrarna:

Parents see too much traffic. What is the rational thing for a parent to do? Your choice is to drive them.

Föräldrarna upplever att det är för svår trafik. Vad är det rationella valet då? Att skjutsa dem.

Förr var cyklisterna problemet

[Screen Shot 04-03-16 at 11.Screen Shot 04-03-16 at 11.50 AM
Jag googlar mig tillbaks i tiden och så sent som 2009 diskuterades fortfarande cyklande barn som ett problem. Jag läser i Sundsvalls Tidning:

Cykelolyckor med barn ökar i samband med skolstarten. Både polisen och NTF Västernorrland vill ha en gemensam åldersgräns i Sundsvall för när barn får cykla ensamma till skolan

Många skolor i Sundsvall rekommenderar att eleverna inte själva ska cykla till skolan förrän i fjärde klass.

Samtidigt erkänner polisen att:

– Men jag upplever ändå inte cykelolyckor som ett jätteproblem. Sundsvall är ju ingen cykelstad, eftersom det är för kuperat. Dessutom har vi inte så bra cykelvägar, säger Svante Näsström.

Idag är fokus tvärtom på att få fler barn att gå och cykla till skolan. Istället för att verka för åldersgränser eller lyfta fram fördelen med dåliga cykelvägar, så pratar man om hur man kan minska trafikfarorna från biltrafiken, bland annat genom att minska trafiken.

Trafikverket har till exempel en lång punktlista:

  • Att inventera skolvägarna tillsammans med trafikplanerare, skolpersonal och skolbarn – och att genomföra åtgärder för ökad säkerhet och trygghet där det behövs. Kanske är gång- och cykelvägarna bättre än vad föräldrar och skolan tror? Då gör genomgången i sig stor nytta.
  • Att integrera trafik och resvanor i skolarbetet, inklusive inventeringen ovan. Det finns väl beprövade pedagogiska metoder att använda, bland annat så kallad Storyline. Här passar också tävlingar med kartor där man ritar in hur långt ut i världen eleverna tillsammans har tagit sig efter varje vecka.
  • Samordning av vandrande skolbussar där föräldrar turas om att vara ”förare” för gatans eller områdets barn. Ofta handlar det bara om att sprida idén och hjälpa till med klasslistor och råd.
  • Dialog med föräldrarna i form av föreläsningar och material. Ofta är det lätt att få lokaltidningen att skriva om både åtgärder och kampanjer vilket hjälper till att lyfta frågan.

En skola som tagit fasta på det är Kålltorpskolan i Göteborg.

[Screen Shot 04-03-16 at 11.Screen Shot 04-03-16 at 11.58 AM

De har i två år drivit ett projekt för att få fler barn att cykla till skolan (PDF):

Projektet startade med att ta del av elevernas syn på deras skolväg ur ett cykelperspektiv. Det gjorde vi genom vandringar där vi ute på plats diskuterade vad som var bra och dåligt för dem som cyklar till skolan. Att det saknades säkra cykelparkeringar var då en av flera synpunkter som kom upp.

[Screen Shot 04-03-16 at 12.Screen Shot 04-03-16 at 12.01 PM

Under 2015 gjordes cykelparkeringen om, ett rödljus riktades om, farthinder infördes och en cykelbana målades om. När mätningar gjordes under samma år så hade cyklandet inte påverkats än, men andelen som gick till skolan hade ökat från 45 till 52%, samtidigt som andelen bilskjutsade minskat från tio till åtta procent.

[Screen Shot 04-03-16 at 12.Screen Shot 04-03-16 at 12.04 PM
Klart är att mer måste göras. Cykelfrämjandet har till exempel fått pengar för projektet ”Vi rullar fritt”:

Vi Rullar Fritt är ett pilotprojekt som vänder sig mot grundskoleelever i årskurs 4-5 och genomförs på initiativ av Cykelfrämjandet i samarbete med kommuner.

Så för ett bättre trafikklimat och för att göra dina barn en tjänst: ställ bilen och traska eller cykla till skolan. Någon som har fler bra förslag och argument för hur vi genomför detta?