För ett tag sedan kom "bevakade cykelpassager" upp i den eviga diskussionen om vad som egentligen gäller för cyklister i korsningssituationer. Alltså cykelpassager där det finns trafikljus - där man kan ha rött och grönt.

Frågan som dök upp var, "Vad gäller egentligen när cyklister cyklar ut på en cykelpassage - vid grönt ljus?"

Det kan tyckas vara en konstig fråga. Det som händer är väl att cyklisten cyklar över och andra fordon har rött? Bah, det här handlar om cyklar och då ska det inte vara för enkelt. Så hela det här inlägget får bli ett testamente till hur uselt Trafikförordningen hanterar cyklister.

Det är såklart glasklart att när det är grönt får man cykla. Men, vi vet sedan tidigare att när cyklister cyklar ut på cykelpassager gäller inte bara en trafikregel, utan flera.

För det första gäller regeln för cykelpassage:

Trafikförordningen 6 kap 6§:

Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.

Men, och här kommer det luriga, eftersom cykelpassage är definierad som "del av väg", så innebär det också att cykeln kommer ut från cykelbana och ut på vägen. Och då gäller "utfartsregeln", åtminstone enligt de svenska myndigheter vi frågat.

Transportstyrelsen till exempel.

Alltså Trafikförordningens 3 kap 21§:

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg (…) 3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng

Så, kör du ut på en cykelpassage ska du både sänka hastigheten, ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen, får korsa vägen endast om det kan ske utan fara och har också utöver det väjningsplikt. För det gick av någon anledning inte att sammanfatta i en enda regel.

Vilket väcker dagens fråga: En bevakad cykelpassage är ju alltså en vanlig cykelpassage försedd med trafikljus. Vad händer då när man kör ut på den? Gäller också då dubbla trafikregler - det vill säga både att man kommer ut på en cykelpassage och att man lämnar en cykelbana? I så fall skulle det nämligen betyda något så märkligt som att cyklister som cyklar mot grönt, har väjningsplikt mot alla andra fordon som skär den egna kursen.

Nu hoppas ju vän av ordning att andra fordon har rött - men vana cyklister vet ju att det är en oerhört vanlig lösning att högersvängande biltrafik har grönt samtidigt som cyklister.

Så här till exempel:

Högersvängande trafik och trafik rakt fram har grönt samtidigt

Här blir då frågan aktuell: Har cyklisten på videon ovan, alltså vi, kanske rentav väjningsplikt, trots att vi har grönt? Vi färdas ju från en cykelbana ut på en cykelpassage, om än trafikljusreglerad.

Vi ställde frågan till våra vänner på Transportstyrelsen och fick svaret:

Transportstyrelsen tolkar ej Trafikförordningen utan det är en fråga för de rättsvårdande myndigheterna att göra.
Jag hade hänvisat till att läsa
2 kap. 2 § trafikförordningen
2 §   En trafikant ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal, en ljussignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90). Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel, gäller anvisningen framför regeln.
En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke.
En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller gående gäller för sådan trafikant framför andra anvisningar.

"Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel, gäller anvisningen framför regeln". "En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning om stoppkikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke".

Alltså, det gröna trafikljuset övertrumfar väjningsplikten och svaret är alltså därför att cyklist som cyklar mot grönt inte har väjningsplikt.

Då var det avklarat. Då kommer nästa fråga: Vad gäller för högersvängande biltrafik? De har ju också grönt.

Där är faktiskt Trafikförordningen tydlig:

Trafikförordningens 3 kapitel 60§, sista meningen:

Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman.
En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.
Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade cykelpassager. Förordning (2014:1035).

Alltså, biltrafiken har väjningsplikt.

Och vi förvånas återigen över hur konstiga blogginlägg vi måste skriva, eftersom trafikreglerna är så erbarmligt utformade.